Naszym podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela, aż  do momentu ich odbioru z przedszkola.

W tym celu :

  • przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy i instrukcje BHP i ppoż.,
  • posiadamy zamykane drzwi wewnętrzne, w celu uniknięcia przebywania w placówce osób postronnych oraz samowolnego opuszczenia budynku przez podopiecznych,
  • personel przedszkola uczestniczył w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • w trakcie zabaw dowolnych w sali nauczyciel oraz personel pomocniczy zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, oraz stan techniczny sprzętów znajdujących się w placówce, jak również na terenie przedszkolnym,
  • nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci., zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie,
  • nauczyciel  zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie odbioru dzieci, podopieczni opuszczają placówkę wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, tj. rodzica lub innej osoby wskazanej w pisemnym oświadczeniu.